پیوستن به «پانل پژوهش NHK WORLD-JAPAN»

به ما کمک کنید محتوای موجود را به زبان شما بهبود بخشیم!

NHK WORLD-JAPAN به دنبال اعضایی می‌گردد که می‌توانند در نظرسنجی‌های مختلف آنلاین شرکت کنند.

NHK WORLD-JAPAN

نظرات شما را درباره اخبار،‌ برنامه‌ها و محتوای آنلاین خود جویا می‌شویم.

با تکمیل نظرسنجی‌ها، پاداش دریافت کنید

پاداش‌ها را به کارت هدیه یا کوپن تبدیل کنید یا به خیریه اهدا کنید.

بازخورد شما

برای بهبود محتوای NHK WORLD-JAPAN استفاده خواهد شد.

داده‌های شخصی شما

همه داده‌های شخصی‌ که ارائه می‌کنید، به‌طور دقیق توسط Syno International, Inc.‎ مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی این شرکت مدیریت می‌شود.

ممکن است داده‌های خصوصی شما با هدف حفظ و نگهداری «پانل پژوهش NHK WORLD-JAPAN» و انجام نظرسنجی‌ها، به این طرفین ارائه شود: NHK، ‏NHK International Inc.‎ و Nippon Research Center.

کلیه طر‌ف‌های درگیر متعهد هستند مطابق با قوانین قابل اجرا از داده‌های شخصی شما محافظت کنند.

«پانل پژوهش NHK WORLD-JAPAN» توسط Syno International اداره می‌شود؛ نظرسنجی‌ها و تجزیه‌وتحلیل‌ها تحت مدیریت Nippon Research Center Ltd.‎ (یک شرکت پژوهش بازاریابی در ژاپن) هستند.

Have an account?

[s

با ثبت‌نام کردن، با شرایط شرح داده‌شده در این صفحه موافقت می‌کنم.

به دنبال اعضایی می‌گردد که می‌توانند NHK WORLD-JAPAN در نظرسنجی‌های مختلف آنلاین شرکت کنند.

NHK WORLD-JAPAN

نظرات شما را درباره اخبار،‌ برنامه‌ها و محتوای آنلاین خود جویا می‌شویم.

با تکمیل نظرسنجی‌ها، پاداش دریافت کنید

پاداش‌ها را به کارت هدیه یا کوپن تبدیل کنید یا به خیریه اهدا کنید.

بازخورد شما

برای بهبود محتوای NHK WORLD-JAPAN استفاده خواهد شد.

داده‌های شخصی شما

همه داده‌های شخصی‌ که ارائه می‌کنید، به‌طور دقیق توسط Syno International, Inc.‎ مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی این شرکت مدیریت می‌شود.

ممکن است داده‌های خصوصی شما با هدف حفظ و نگهداری «پانل پژوهش NHK WORLD-JAPAN» و انجام نظرسنجی‌ها، به این طرفین ارائه شود: NHK، ‏NHK International Inc.‎ و Nippon Research Center.

کلیه طر‌ف‌های درگیر متعهد هستند مطابق با قوانین قابل اجرا از داده‌های شخصی شما محافظت کنند.

«پانل پژوهش NHK WORLD-JAPAN» توسط Syno International اداره می‌شود؛ نظرسنجی‌ها و تجزیه‌وتحلیل‌ها تحت مدیریت Nippon Research Center Ltd.‎ (یک شرکت پژوهش بازاریابی در ژاپن) هستند.