Panelistų ir respondentų sąlygos

Panelistų ir respondentų sąlygos

Terms and conditions for Panellists and Respondents

Įvadas

Šios „Panelistų ir respondentų sąlygos“ (čia ir toliau „Sąlygos“) apibrėžia pagrindinius ir elementarius terminus, sąlygas ir nuostatas, kuriomis remdamiesi, asmenys gali tapti Panelio nariais (Panelistais ir Respondentais) ir dalyvauti Panelių, Apklausų, rinkos tyrimų, viešosios nuomonės apklausų ir kitose rinkos tyrimų veiklose. 

Šios Sąlygos galioja paneliams, apklausoms ir kitoms paslaugoms, susijusioms su rinkos tyrimų veiklomis naudojantis SynoInt sistemomis ir platformomis (pavyzdžiui, Syno Panel, Syno Tool, Syno Score, Syno Answers, Syno Audience, Syno Rewards, Syno Library, Syno Manager, Surveyo24, Syno Industry ir t.t.)

Be to, šios sąlygos yra taikomos dvejais atvejais:

 • Kai SynoInt sistemų/platformų paslaugų tiekėjas (savininkas) yra viena iš SynoInt grupės kompanijų 
 • Kai bet kuris klientas (panelio savininkas, klientas, tyrėjas ir t.t.) naudojasi SynoInt sistemomis/platformomis ir jie yra informacijos bei duomenų savininkai ir valdytojai. Ir bet kuri įmonė, kuri priklauso SynoInt įmonių grupei, administruoja ir/ar valdo panelius, apklausas, projektus, panelistus ir t.t. kliento vardu.

Apibrėžimai

„Panelis“ reiškia duombazę, kuri aprėpia visus panelistus.

„Panelistai“ reiškia asmenis, kurie yra panelio dalis ir yra sutikę būti pakviesti ir dalyvauti apklausose, rinkose tyrimuose ir t.t.

„Panelio puslapis“ reiškia interneto tinklapį, kuriame asmenys gali prisiregistruoti ir tapti panelistais.

„SynoInt regionas“ apibrėžia bet kurios SynoInt grupės įmonės teritoriją. 

„Respondentai“ reiškia panelistus ar kitus narius ir asmenis, kurie dalyvauja apklausose, viešosios nuomonės tyrimuose ir kitose rinkos tyrimų veiklose.

„Apklausa“ reiškia internetinę rinkos tyrimų apklausą, kurioje respondentai dalyvauja ir pateikia nuomones bei atsakymus apie rinką, pasiūlą, paklausą, produktus, prekes, paslaugas, pasiūlymus, vartotojus, klientus, tiekėjus ir kitus įvairius aspektus.

Kitos vartojamos sąvokos gali reikšti tą patį, jos yra nurodytos Privatumo politikoje: https://www.synointcdn.com/privacy-policy/.

Kas yra panelis?

„Panelis“ reiškia duombazę, kuri aprėpia visus panelistus.

Iš tikrųjų panelis yra platforma, kurią sudaro iš anksto verbuota grupė žmonių, kurie sutiko dalyvauti tokiose rinkos tyrimų veiklose kaip, pavyzdžiui, apklausos. Tam, kad dalyvauti panelyje, panelistai registracijos proceso metu įprastai pasidalina demografinių ir elgsenos duomenimis, kurie naudojami atrenkant respondentus į jiems tinkamas apklausas.

Kaip prisiregistruoti prie panelio?

Asmenys, norintys tapti panelistais, privalo užpildyti panelio registracijos formą panelio puslapyje ir patvirtinti registraciją bei pateikti įvairią informaciją ir duomenis apie save (pvz.: savo elektroninį pašto adresą, pašto kodą, gimimo metus, lytį ir t.t.). Gavę registracijos patvirtinimą, panelistai turės atsakyti į profiliavimo klausimus apie savo išsilavinimą, hobius, darbo tipą ir t.t. Šie klausimai gali skirtis priklausomai nuo panelio.

Jeigu asmenys nori prisijungti prie panelio, kurio savininkas yra SynoInt įmonių grupė, tai gali padaryti registruodamiesi per https://www.synointcdn.com/syno-panel/ ar per kitus nurodytus tinklapius.

Iškilus klausimams, galima kreiptis šiuo pašto adresu: membersupport@synoint.com.

Labai svarbu, kad asmenų pateikiama informacija būtų teisinga, tikra ir pilna.

Jeigu asmenys pateikia įtarimų keliančią informaciją, leidimas naudotis paneliu gali būti suspenduotas bet kuriuo metu.

Registracija į panelius yra savanoriška.

Panelistai ir respondentai privalo būti bent 16 (šešiolikos) metų amžiaus.

Kuo yra naudinga prisiregistruoti prie panelio, dalyvauti apklausose ir kokias galimybes tai suteikia?

Kai asmenys prisiregistruoja prie panelių, jie yra apibūdinami kaip panelio nariai – panelistai.

Panelistai turi galimybių dalyvauti apklausose, viešosios nuomonės ir kitose rinkos tyrimų veiklose (šiuo atveju jie yra apibūdinami kaip respondentai). Jie gali laisvai, nevaržomai reikšti savo nuomonę.

Be to, tai yra galimybė daryti įtaką kompanijų sprendimams, produktų vystymui.

Taip pat yra galimybė gauti žinutes ir naujienlaiškius apie panelio naujienas, statistiką, pasiūlymus ir t.t.

Dalyvavimas apklausos, rinkos, viešosios nuomonės tyrimuose ir kitose rinkos tyrimų veiklose yra savanoriškas.

Už dalyvavimą panelistai ir respondentai gali užsidirbti taškų, kuriuos galės iškeisti į įvairius prizus ar pinigus. Uždirbti taškai yra asmeniniai, panelistai ir respondentai jų negali niekam perduoti. Prieš prasidedant apklausai ar kitoms rinkos tyrimų veikloms, respondentai gaus informaciją apie tai, kiek galima užsidirbti taškų. Respondentai uždirba taškus už pilnai užpildytas apklausas. Jeigu panelistai ar respondentai pažeidžia Sąlygas, jie gali prarasti visus uždirbtus taškus.

Prizų atsiėmimo procesas gali kiekvienu atveju skirtis, priklausomai nuo konkretaus panelio specifikos, tyrėjų ar apklausos sąlygų ir t.t.

Kaip nutraukti narystę?

Panelistai gali atsisakyti registracijos panelyje ir visų jo teikiamų paslaugų, kaip pavyzdžiui, apklausų, rinkos tyrimų ir t.t. bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties.
Panelistams tereikia sekti nurodymus savo profilyje panelio puslapyje arba nusiųsti el. laišką su prašymu panelio puslapyje nurodytu adresu. El. paštas pasiteiravimui:
membersupport@synoint.com.

Integracija su kitomis sistemomis

Visi paneliai, kurie priklauso SynoInt sistemoms ir platformoms, yra integruoti su Cint panelių sistema: https://www.cint.com/. Tai yra mūsų partneris, kuris mums padeda suteikti Jums daugiau apklausų ir suteikti geresnę prieigą prie panelio paslaugų. Apie Cint privatumo politiką plačiau paskaityti galite čia: https://www.cint.com/privacy-notice/.

Kaip užtikrinti tinkamą naudojimąsi paneliu?

Veiklos paneliuose turi būti suderintos su:

 • ESOMAR (anksčiau žinomas kaip The European Society for Opinion and Market Research) ir laikytis visų ICC/ESOMAR (Tarptautinio Rinkos, Nuomonės, Socialinių Tyrimų ir Duomenų Analitikos kodekso) reikalavimų (www.esomar.org); 
 • Europos parlamento ir tarybos reglamentu (ES): 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimu ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
 • Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu („BDAR“) ir kitais tarpatautiniais ir vietiniais teisiniais aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga ir informacijos saugumu.

Jei asmuo turi įtarimų, kad veiklos paneliuose yra įtartinos, prašome mus apie tai informuoti el. pašto adresu, nurodytu panelio puslapyje arba membersupport@synoint.com.

Įsipareigojimai ir neleistinas naudojimas

Visi panelistai, respondentai ir kiti nariai sutinka nedaryti šių veiksmų:

 • susikurti paskyrą panelyje, naudodami netikrą tapatybę;
 • atidaryti, naudoti ar turėti daugiau nei vieną (1) paskyrą viename panelyje, nebent yra kitaip susitarta;  
 • naudoti ar bandyti naudoti kito panelisto ar respondento paskyrą be leidimo;
 • rinkti bet kokius kitų panelistų, respondentų, kitų panelio narių bei panelio ar apklausų savininkų asmeninius duomenis;
 • siųsti ar dalintis virusais, sugadintais duomenimis ar bet kokia kita žalinga ar naikinančia informacija, kodu, failais, įskaitant, bet neapsiribojant šnipinėjimo įrankiais, kenkėjais ar trojano virusais;
 • naudoti vorus ir robotus ar kitas automatizuotas duomenų išgavimo technikas, skirtas atsisiųsti, laikyti ar kitaip atkurti ar paskirstyti duomenis ar turinį, susijusį su paneliu, ar kitais būdais manipuliuoti apklausos rezultatais.
 • trikdyti ir trukdyti panelio puslapių ir apklausų nuorodų saugumui;
 • siųsti šlamštą panelio / apklausos savininkui, kitiems panelistams ir respondentams;
 • įkelti ar dalintis bet kokia grasinančia, įžeidžiančia, pornografine, ištvirkusia ar skandalinga medžiaga ar turiniu;
 • skatinti ar patarti kitiems panelistams, respondentams ir panelio savininkams kaip nusižengti sąlygoms;
 • pažeisti šias sąlygas;

Nuosavybės teisės

Nebent parašyta kitaip, visai medžiagai, įskaitant, bet neapsiribojant visais konceptais, tekstais, dizainais, stilistika, piešiniais, fotografijomis, vaizdo įrašais, melodijomis, garsais ir visais prekiniais ženklais, paslaugos ženklais ir prekiniais vardais, naudojamais paneliuose, apklausose ir SynoInt įmonių grupėje,  galioja intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant, bet neapsiribojant autorinėmis teisėmis, prekiniais ženklais ir patentais ar teisėmis aplikuoti jų registracijai bet kur pasaulyje, kurie priklauso ar turi licenciją SynoInt grupės įmonės ir / ar apklausos ar panelio savininkas, ar kitos trečiosios šalys, kurioms priklauso ar kurios kontroliuoja tokį turinį.

Konfidencialumas

Panelistai ir respondentai apsiima dalyvavimo panelio, apklausų ir kitų rinkos tyrimų veiklų metu ir 2 (dviejų) metų laikotarpyje trečiosioms šalims  neatskleisti jokios informacijos, kuri yra susijusi su SynoInt įmonių grupėmis ir/ar apklausos savininkais ar kitomis trečiosiomis šalimis, kurios yra savininkės ar kontroliuoja tokį turinį, išskyrus tokius atvejus, kai informacijos teikimas yra reikalingas tam, kad naudotis teikiamomis paslaugomis ir tokia informacija gali būti atskleista, remiantis Synoint regiono nuostatomis.

Atsakomybė ir atsisakymas

Tiek, kiek leidžia atitinkami įstatymai, SynoInt įmonių grupė ir jos pagalbiniai tvarkytojai bei subrangovai, apklausų ir panelių savininkai, tyrėjai ar kitos trečiosios šalys, kurioms priklauso produktai ir projektai, kuriuos panelistai, respondentai ir kiti nariai, vartotojai naudoja, atsižvelgdami į šias Sąlygas, nebus laikomi atsakingais panelistams, respondentams ir kitiems nariams dėl bet kokia prasme, įskaitant ir neapsiribojant bet kokiomis reikmėmis, susijusiomis su šiomis Sąlygomis, panelių puslapiais, panelių ir apklausų paslaugomis ir kitomis paslaugomis ar paraiškomis, ar bet kokiais tiesioginiais, netiesioginiais, ypatingais, baudžiamaisiais, incidentinais ar pasėkminiais nuostoliais, pelno praradimu, santaupų praradimu ar bet kokiais netiesioginiais nuostoliais, nepriklausomai nuo to, ar buvo įspėti apie tokių nuostolių tikimybę ar galimybę, ar ne.

Atsakomybės apribojimas ir atsisakymas šiose Sąlygose galios nepriklausomai nuo veiksmo formos, ar tai būtų kontraktas, garantija, deliktas, kvazideliktas, griežta atsakomybė, aplaidumas ar kita sutartis ir turėtų išlikti esant esminiam sutarties pažeidimui ar pažeidimams, ar pagrindinio sutarties tikslo nesilaikymo.

Be to, remiantis šiomis Sąlygomis, panelistai, respondentai ir kiti nariai ir vartotojai sutinka, kad jų dalyvavimas panelyje, apklausoje ar kitose rinkos tyrimų veiklose ir paslaugose ir panelio, apklausos ar kitų SynoInt įmonių grupės puslapių naršymas yra jų pačių rizika ir atsakomybė.

Panelistai, respondentai ir kiti nariai ir naudotojai sutinkai pilnai ir efektyviai atlyginti, apginti ir laikyti nekaltais SynoInt įmonių grupę ir jų pagalbinius tvarkytojus, subrangovus, apklausų ir panelių savininkus, tyrėjus ir kitus narius ir vartojus dėl bet kokių ir visų galimų nuostolių, išlaidų, atsakomybių ir bet kokio tipo netekčių, įskaitant teisines išlaidas, susidarančias iš tiesioginio ar netiesioginio Sąlygų pažeidimo ir/ar SynoInt Regiono nuostatų pažeidimo. 

Force Majeure

Nei viena šalis, remiantis šiomis Sąlygomis, nebus laikoma atsakinga už nesugebėjimą įvykdyti savo įsipareigojimų, apibrėžtų šiose Sąlygose, jei įsipareigojimų nevykdymui turėjo tiesioginės ar netiesioginės įtakos sąlygos, kurių šalis negalėjo kontroliuoti, įskaitant gaisrą, potvynius, žemės drebėjimą ar kitas gamtos nelaimes (Force  Majeure), Bet koks tokio tipo nesilaikymas nebus laikomas Sąlygų sulaužymu ir sutarties vykdymo laikotarpis bus pratęstas tiek, kiek anksčiau minėtos sąlygos trukdė jas vykdyti.

Kiti naudingi dokumentai

Visi panelistai ir respondentai privalo patvirtinti, kad jie perskaitė ir sutinka su visais dokumentais, susijusiais su teikiamomis paslaugomis:

Privatumo politika https://www.synointcdn.com/privacy-policy/

Saugumo politika  https://www.synointcdn.com/security-policy/

Sausainių politika  https://www.synointcdn.com/cookies-policy/

DAP  https://www.synointcdn.com/dpo/

Dokumentacija https://www.synointcdn.com/quality-documentation/

Duomenų tvarkymo sąlygos 

https://www.synointcdn.com/data-processing-terms/

Naudojimosi sąlygos  https://www.synointcdn.com/terms-of-use/

Prekinio ženklo aprašas  https://www.synointcdn.com/brandbook-main/.

Galutinės nuostatos

Šios Sąlygos yra reglamentuojamos SynoInt regiono nuostatų.

Bet koks disputas, kontroversija, nesutarimas prašymas, susijęs su Sąlygomis ar dėl jų pačių, taip pat problemos, susijusios su pažeidimais, nutraukimu, ar galiojimas/negaliojimas bus sprendžiami tarpusavio derybose. 

Jei bet kuri Sąlygų nuostata prieštarauja SynoInt Regiono nuostatoms ar dėl bet kokios priežasties tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, tai nepanaikins kitų Sąlygų nuostatų galiojimo. Tokiu atveju visos šalys sutinka pakeisti negaliojančią nuostatą, kad ji atitiktų normas, kurios, kiek įmanoma, turėtų panašų teisinį ir ekonominį rezultatą kaip pakeista nuostata.

 

Šios Sąlygos gali būti pakeistos SynoInt įmonų grupės nuožiūra bet kuriuo metu.

Pagrindinė ir visada atnaujint šių Sąlygų versija yra pasiekiama anglų kalba šiame puslapyje: www.synoint.com/legal.