Privatumo politika

Privatumo politika

Privacy policy​

Įvadas

Jūsų asmens ir kitų duomenų apsauga ir saugumas mums rūpi. Syno yra pasiryžę gerbti iir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Duomenų subjektai  mums patiki savo asmens informaciją ir mes esame atsakingi už tai, kad dirbtume kiekvieną dieną vardan jūsų pasitikėjimo mumis.

 

Žemiau pateikiama informacija, kaip Syno veikia privatumo klausimais, kaip laikosi BDAR ir kitų tarptautinių ir vietinių teisinių aktų, kokią esminę informaciją duomenų subjektai turi žinoti naudodamiesi Syno platformomis, sprendimais, sistemomis, paslaugomis ir tinklapiais.

Apibrėžimai Nr. 1  „Syno įmonių grupė” / „Syno“ reiškia ir susidaro iš:
 • UAB Syno International, privati uždaroji akcinė bendrovė, įkurta ir veikianti remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, juridinio asmens kodas: 302748928;
 • Syno Poland sp. z o. o. (Syno Poland), įmonė įsteigta ir veikianti pagal Lenkijos teisinius aktus. Įmonės registracijos kodas: 0000667223;
 • Syno International (UK) Limited (Syno UK),  įmonė įsteigta ir veikianti pagal Jungtinės Karalystės teisinius aktus. Įmonės registracijos kodas:11839775;
 • Syno Japan Inc. (Syno Japan),  įmonė įsteigta ir veikianti pagal Japonijos teisinius aktus. Įmonės registracijos kodas:0110-01-109142;
 • Asia Syno International PTE. LTD. (Syno Asia),  įmonė įsteigta ir veikianti pagal Singapūro teisinius aktus. Įmonės registracijos kodas: 201717773E;
 • Syno International Inc. (Syno Korea), įmonė įsteigta ir veikianti pagal Pietų Korėjos teisinius aktus. Įmonės registracijos kodas:110111-6387941;
 • Syno International Vietnam LLC. (Syno Vietnam),  įmonė įsteigta ir veikianti pagal Vietnamo teisinius aktus. Įmonės registracijos kodas: 0108379873.
„Syno sistemos ir platformos“ reiškia visas Syno sistemas ir platformas ir paslaugas, kurias Syno teikia, pavyzdžiui, SynoPanel, SynoTool, SynoScore, SynoAnswers, SynoAudience, SynoRewards, SynoLibrary, SynoManager, Surveyo24, SynoIndustry ir t.t. tokiems duomenų subjektams kaip klientams, pirkėjams, vartotojams, respondentams, panelistams, tinklapių lankytojams ir kitoms šalims. „Paslaugos” reiškia Syno sistemų ir platformų paslaugas, kurias Syno suteikia duomenų subjektams. „Diena“ reiškia bet kurią darbo dieną, kuri nėra šeštadienis ar sekmadienis ar nacionalinė išeiginė.

Apibrėžimai Nr. 2

„Asmens duomenys” –  bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, ypač pagal asmens kodą arba vieną ar daugiau jam būdingų fizinių, fiziologinių, psichinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinių požymių  „Ypatingos asmeninių duomenų kategorijos“ reiškia jautrius asmeninius duomenis, kurie atskleidžia rasinę ar etninę kilmę, politines nuomones, religinius ar filosofinius įsitikinimus, profsąjungos narystę, genetinius duomenis, biometrinius duomenis, su tikslu unikaliai identifikuoti fizinį asmenį, duomenis, liečiančius sveikatą ar fizinio asmens seksualinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją. „Ne asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją ar duomenis, kurie nėra asmeniniai duomenys, kuriais naudojantis, neįmanoma identifikuoti duomenų subjekto. „Tvarkymas“  – bet kokia su asmens duomenimis automatizuotomis arba ne automatizuotomis priemonėmis atliekama operacija ar operacijos, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, laikymas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat palyginimas ar sujungimas, blokavimas, trynimas ar naikinimas. „Duomenų subjektas” reiškia asmenį, kurio asmens duomenys ir asmens duomenų ypatingos kategorijos buvo, yra, arba bus tvarkomos duomenų valdytojo ir / ar tvarkytojo.  „Duomenų valdytojas” reiškia:
 • Syno are bet kuri kita įmonė, priklausanti Syno ir yra nurodyta „Apibrėžimai Nr. 1“ skiltyje, „Syno“ apibrėžime.
 • duomenų subjektas, kuris užsisako Syno sistemų ir platformų paslaugas ir kuris gauna ir tvarko asmeninius duomenis Syno sistemose ir platformose individualiais atvejais, kai Syno padeda arba nepadeda tvarkyti asmeninių duomenų.
„Duomenų tvarkytojas” reiškia:
 • fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kurie duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis; 
               Amazon (AWS) https://aws.amazon.com/ (serverių tiekėjas)                Interneto vizija https://klientams.iv.lt/  (serverių tiekėjas)                Cint https://www.cint.com/ (paslaugos tiekėjas)                Google https://www.google.com/ (paslaugos tiekėjas)                Microsoft https://www.microsoft.com/ (paslaugos tiekėjas)                Baltneta https://www.balt.net/ (paslaugos tiekėjas)
 • Syno ar bet kuri kita įmonė, priklausanti Syno ir nurodyta skiltyje „Apibrėžimai Nr. 1“, po sąvoka „Syno“, kuri padeda duomenų subjektams naudotis Syno sistemų ir platformų paslaugomis, kai duomenų subjektas užsisako tokias paslaugas ir platformas.
„Duomenų subjekto sutikimas” savanoriškas konkretus ir aiškus tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais duomenų subjektas sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję duomenys  „Asmens duomenų saugumo pažeidimas” yra saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami perduoti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų gaunama prieiga  „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas” reiškia Reglamentas (EU) 2016/679 Europos parlamento ir Europos tarybos, balandžio 27 dieną, 2016: dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir jiems laisvai judant. Direktyva 95/46/EC (“BDAR”).

Kokią mes renkame informaciją

 • Kai duomenų subjektas apsilanko Syno svetainėse, Syno renka ir kaupia informaciją apie duomenų subjektą, duomenų subjekto kompiuterį ir / ar prietaisą. Daugiau apie tai galite paskaityti https://www.synointcdn.com/cookies-policy/. Syno renka IP adresą, puslapį, iš kurio jūs ateinate į mūsų puslapį, http atsakymo kodą, datą, prieigos laiką ir t.t.
 • Asmens duomenis apie Syno darbuotojus: el. paštas, telefono numeris, vardas, pavardė, pašto kodas, gimimo data, valstybė, adresas, lytis, banko sąskaita, atlyginimas, CV, nuotraukos, mokėjimų detalės, išsilavinimo duomenis, atostogos ir t.t. Asmens duomenys apie duomenų subjektus, kurie aplikuoja į atviras pozicijas Syno (https://www.synointcdn.com/job-career/): el. paštą, telefono numerį, vardą, pavardę, pašto kodą, gimimo datą, valstybę, adresą, lytį, CV, motyvacinį laišką, išsilavinimo duomenis, patirties duomenis, hobius, kitus įgūdžius ir t.t.
 • Ne asmens duomenis – metaduomenis (duomenis / informaciją, kuri suteikia informacijos apie kitus duomenis), kai duomenų subjektas naudojasi Syno puslapiais ar paslaugomis, tokiomis kaip: statusas, sukūrimo data ir laikas, paskutinė modifikavimo data ir laikas, failų pavadinimai, tipas, dydis, įvairūs identifikatoriai ir t.t.
 • Asmens duomenis, kai duomenų subjektas susisiekia su Syno, pavyzdžiui, per https://www.synointcdn.com/contact/): vardas, el. paštas, prašymas, žinutės turinys, sutikimai ir t.t.
 • Kai Syno patvirtina verslo (kooperacijos) sutarimus ir kontraktus, Syno tvarko: įmonės pavadinimą, adresą, registracijos numerį, el. paštą, banko sąskaitos detales, telefono numerį, PVM kodą, įmonės puslapių adresus, mokėjimų detales, informaciją apie suteiktas paslaugas, parašus ir t.t.
 • Kai duomenų subjektas (jei tai yra juridinis asmuo) sukuria paskyrą, įskaitant ir atvejus, kai Syno sukuria paskyrą duomenų subjekto prašymu, naudojimuisi Syno sistemų ir platformų paslaugomis ar aplikavimui kitų paslaugų naudojimui, Syno gali rinkti: el. paštus, telefono numerį, vartotojo vardą, slaptažodžius, įmonėms PVM mokėtojo kodą, įmonės tinklapių adresus, mokėjimų duomenis, duomenis apie suteiktas paslaugas, pašto kodą, duomenis apie įmonės darbuotojus, įmonės duomenų apsaugos pareigūno duomenis, parašus ir t.t. 
 • Kai duomenų subjektas (jei tai yra fizinis asmuo) sukuria paskyrą, įskaitant ir atvejus, kai Syno sukuria paskyrą duomenų subjekto prašymu, naudojimuisi Syno sistemų ir platformų paslaugomis ar aplikavimui kitų paslaugų naudojimui, Syno gali rinkti: el. paštą, telefono numerį, vartotojo vardą, vardą, pavardę, pašto kodą, gimimo datą, valstybę, adresą, lytį, banko sąskaitos detales ir t.t.
 • Asmens duomenys, kai duomenų subjektai, pavyzdžiui, panelistai, respondentai ir kiti vartotojai ir nariai, užsiregistruoja dalyvauti paneliuose, apklausose, viešosios nuomonės apklausose ir kitose rinko tyrimų veiklose: vartotojo vardas, slaptažodis, el. paštas, lytis, amžius, pašto kodas, valstybė. 
 • Asmens duomenys ir ypatingos asmens duomenų kategorijos, kai duomenų subjektai, tokie kaip panelistai, respondentai ir kiti, atsako į Syno klausimynus: regionas, kuriame dirbama, darbo pobūdis, apsipirkimo įpročiai, kelionės, išsilavinimo duomenys, politinės pažiūros, religinės pažiūros, sveikata, kalbos ir t.t.
 • Kai duomenų subjektas naudojasi atlygio sistemomis ir tikisi gauti atlygį, Syno tvarko: el. paštą, vardą, pavardę, banko detales, vartotojo vardą, slaptažodžius, dalyvautų projektų skaičių ir t.t.
 • Informacija apie operacijas ir paslaugas, atliekamas su Syno sistemomis ir platformomis ar kitais Syno produktais, tokia kaip: kokios paslaugos buvo naudojamos, kiek laiko, kokiam tikslui ir t.t.

Duomenų tvarkymo tikslai

Syno tvarko asmens duomenis, jautrius (ypatingosios kategorijos) asmens duomenis ir ne asmens duomenis dėl šių tikslų:

 1. Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimams;
 2. Klientų ir vartotojų įžvalgoms;
 3. Lojalumo ir dovanų programoms;
 4. Tam, kad suteikti statistinę informaciją;
 5. Tam, kad pateikti duomenų rinkimo, tvarkymo ir pateikimo sprendimus;
 6. Pasiūlyti labiausiai tinkančius projektus ir supažindinti su Syno paslaugomis;
 7. Tam, kad administruoti ir valdyti susitarimus, sutartis, projektus, kitus dokumentus, paslaugas ir t.t.
 8. Tam, kad įgyvendinti įstatymų nuostatas ir reikalavimus.

Duomenų laikymo trukmė

Syno laiko jūsų asmens duomenis, jautrius (ypatingos kategorijos) asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar yra nustatyta teisiniuose nuostatuose, jeigu yra numatyta ilgesnis tvarkymo laikotarpis. Mūsų tikslas yra nelaikyti pasenusios ar neaktualios informacijos ir įsitikinti, kad asmens duomenys ir kita informacija būtų nuolatos ir tinkamai atnaujinama.

Duomenų laikymo terminas gali svyruoti nuo 1 (vienų) iki 10 (dešimties) metų, nebent įstatymai nurodo kitaip, ar yra kitaip susitariama.

Pavyzdžiui:

 • Syno laiko asmens duomenis apie duomenų subjektus, kurie aplikuoja į atviras pozicijas iki 1 (vienų) metų, nebent kitaip susitarta;
 • Syno laiko asmens duomenis apie Syno darbuotojus iki 10 (dešimties) metų, nebent kitaip susitarta;
 • Kai duomenų subjektas susikuria paskyrą naudotis Syno sistemų ir platformų paslaugomis, Syno paprastai laiko duomenis 3 (tris) metus, nebent kitaip susitarta.

Syno periodiškai peržiūri visus laikomus duomenis ir įsitikina, kad netikslūs ar pasenę duomenys nebūtų tvarkomi.

Vaikų asmens duomenų naudojimas

Syno puslapiai, Syno sistemų ir platformų paslaugos nėra skirtos mažamečiams.

Syno laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir Lietuvos respublikos teisinės asmens duomenų apsaugos įstatymo, kuriame nurodyta, kad asmenys, jaunesni nei 14 (keturiolikos) metų yra laikomi mažamečiais.

Remiantis šiais įstatymais, Syno laikosi pozicijos, kad mažamečiai neturėtų lankytis Syno puslapiuose ir naudotis Syno paslaugomis.

Syno patvirtina, kad mes nerenkame informacijos ar duomenų iš / apie subjektus, kurie yra mažamečiai. Jeigu yra atvejų, kuriuose vaikai nori lankytis Syno puslapiuose ir naudotis Syno paslaugomis ar kitomis Syno veiklomis, jie turėtų pateikti sutikimus ir leidimus iš savo tėvų ir įgyvendinti kitus reikalavimus, nurodytus Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir Lietuvos respublikos teisinės asmens duomenų apsaugos įstatyme.

Sužinoję, kad vaikas, jaunesnis nei 14 (keturiolikos) metų mums nepateikė reikiamos informacijos, mes susisieksime su vaiko tėvais ar globėjais ir ištrisinime vaiko asmens informaciją iš savo įrašų.

Teisinis pagrindas jūsų asmens duomenų naudojimui

Syno naudos jūsų asmens duomenis tik tada, kai tam bus teisinis pagrindas. Mes nustatome teisinį pagrindą, remdamiesi tikslais, dėl kurių mes renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis. Kiekvienu atveju teisinis pagrindas bus vienas iš žemiau pateikto sąrašo:

 • Sutikimas. Pavyzdžiui, kai jūs pateikėte savo sutikimą susikurti paskyrą, kad naudotis Syno sistemų ir platformų paslaugomis. Jūs galite atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu.
 • Mūsų teisėti interesai, kai mums yra būtina suprasti savo paslaugų kokybę ir t.t. Pavyzdžiui, mes taikysime savo teisėtą interesą, norėdami išanalizuoti, kokias paslaugas duomenų subjektas naudoja. Tai yra mūsų teisėtas interesas nustatyti, kokios paslaugos gali būti tinkamos mūsų klientų interesams. Be to, Syno analizuoja, koks turinys yra peržiūrimas mūsų puslapiuose tam, kad galėtume suprasti jo panaudojimą.
 • Sutarties ar kontrakto potencialus vykdymas. Pavyzdžiui, Syno siūlo paslaugas, už kurias jūs mokėtumėte mokesčius. Tam mums reikia turėti jūsų kontaktinius duomenis ir kitą reikalingą informaciją.
 • Kitų kontraktų ar sutarčių vykdymas, dėl kurių yra tvarkomi asmens duomenys.
 • Įstatymo laikymasis: kai kuriais atvejais, mes galime turėti teisinį įsipareigojimą naudoti ar laikyti jūsų asmens duomenis.

Duomenų tvarkymo principai

Syno užtikrina, kad asmens duomenys, jautrūs (ypatingos kategorijos) asmens duomenys ir ne asmens duomenys bus:

 • tvarkomi teisiškai, sąžiningai ir skaidriai duomenų subjekto atžvilgiu (‘teisėtumas, sąžiningumas ir skaidrumas’);
 • renkami įvardintais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais, o po to tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais.  (‘tikslo ribojimas’);
 • tinkami, susiję ir nepertekliniai atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie renkami ir (arba) vėliau tvarkomi (‘duomenų kiekio mažinimas’);
 • tikslūs ir, kai įmanoma, atnaujinti; privaloma imtis kiekvieno įmanomo žingsnio, kad užtikrinti, kad netikslūs asmens duomenys, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, būtų ištrinti ar ištaisyti be vėlavimo (‘tikslumas’);
 • laikomi tokia forma, kuri leistų identifikuoti duomenų subjektus ne ilgiau, nei tai yra būtina asmens duomenų tvarkymo tikslams (‘laikymo apribojimas’);
 • tvarkomi tokiu būdu, kuris užtikrintų tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo neautorizuoto ar neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar nuostolių, naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones (‘vientisumas ir konfidencialumas’);

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo procedūra

Syno užtikrina, kad, remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, visos duomenų subjektų teisės būtų įgyvendintos:

 1. Teisės būti informuotam (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, 13 and 14 straipsniai);
 2. Teisė į prieigą (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, 15 straipsnis);
 3. Teisė ištaisyti (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, 16 straipsnis);
 4. Teisė reikalauti ištrinti (Teisė būti pamirštam) (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, 17 straipsnis);
 5. Teisė į tvarkymo apribojimą (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, 18 straipsnis);
 6. Įsipareigojimas pranešti (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, 19 straipsnis);
 7. Teisė į duomenų perkeliamumą (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, 20 straipsnis);
 8. Teisė užprotestuoti (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, 21 straipsnis);
 9. Automatizuotas sprendimų priėmimas (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, 22 straipsnis).

Jeigu norėtumėte pasinaudoti bet kuria iš šių teisių ar manote, kad mes tvarkome netikslius asmens duomenis apie jus, ar turite bet kokių kitų klausimų dėl savo teisių, prašome kreiptis į mus šiuo pašto adresu: data.protection@synoint.com.

Mes išspręsime jūsų užklausą per 30 dienų. Jeigu jūsų užklausa yra sudėtinga ir yra didelis užklausų kiekis, tai gali prailginti sprendimo laiką. Jeigu mums reikės daugiau nei 30 dienų išspręsti jūsų užklausą, mes jus informuosime. Jeigu norite mūsų paprašyti ištrinti jūsų asmens duomenis ar apriboti jų naudojimą, kai kuriais atvejais dėl konkrečių teisinių priežasčių gali būti išimčių teisei į ištrinimą. Apie tokius atvejus mes jus informuosime, atsakydami į jūsų užklausą. Taip pat turime jus informuoti, kad mums yra reikalinga konkreti informacija iš jūsų, kad galėtume patvirtinti jūsų tapatybę, taigi prašome jūsų užpildyti visą reikiamą informaciją apie save ir pateikti savo užklausą kaip įmanoma aiškiau ir suprantamiau.

Jeigu jums nepavyko išspręsti savo problemų su Syno ir jeigu Syno įsitraukimas ar nepakankamas įsitraukimas jums kelia rūpestį, kad nėra laikomasi šios privatumo ataskaitos ar teisinių reglamentų reikalavimų, jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos respublikos valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar kitas institucijas, kurios yra atsakingos už teisinių aktų, kurie reguliuoja asmens duomenų saugumą ir įgyvendina duomenų subjektų teises, priežiūrą ir kontrolę.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Syno yra įgyvendinę tinkamus techninius ir organizacinius kontrolės mechanizmus, kad saugoti jūsų asmens duomenis nuo neautorizuoto tvarkymo ar nuo netyčinio praradimo, nuostolių ar sunaikinimo.

Privalome informuoti, kad jūs esate atsakingi už saugaus slaptažodžio pasirinkimą, kai jūsų prašome susikurti slaptažodį, kad gauti prieigą prie mūsų puslapių, sistemų ir platformų. Jūsų slaptažodis turėtų būti konfidencialus ir turėtumėte pasirinkti tokį, kokio daugiau jokiame kitame puslapyje nenaudojate. Neturėtumėte dalintis savo slaptažodžiu, įskaitant ir bet kuo, dirbančiu Syno. Deja informacijos siuntimas internetu nėra visiškai saugus, nors mes darome viską, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis.

Jeigu įtariate, kad jūsų slaptažodžiai buvo nulaužti, prašome mums informuoti apie tai nedelsiant el. paštu: info@synoint.com ir / arba data.protection@synoint.com.

Mes jūsų taip pat prašome daugiau paskaityti apie Syno saugumą Saugumo politikoje: https://www.synointcdn.com/security-policy/.

Tarptautiniai duomenų perdavimai

Duomenys, kuriuos mes renkame, gali būti perduoti, laikomi ar tvarkomi bet kurioje valstybėje ar teritorijoje, kurioje veikia bet kuri Syno įmonė ar paslaugų / serverių tiekėjai (duomenų tvarkytojai) ar turi patalpas. Nors kitos valstybės ar teritorijos gali neturėtų tokių pačių duomenų apsaugos standartų, Syno ir toliau saugos asmens duomenis, kuriuos mes perkeliame, remdamasi šia privatumo politika ir kitomis Syno procedūromis.

Kai perduodame jūsų duomenis iš Europos ekonominės erdvės (EEE), mes užtikriname panašią apsaugą ir taikome bent vieną iš šių saugumo priemonių:

 • Mes perduosime jūsų asmens duomenis tik į tas valstybes, kurios yra pateikusios tinkamą duomenų apsaugos lygį;
 • Mes taip pat galime naudotis specifiniais patvirtintais kontraktais su mūsų paslaugų tiekėjais, serverių tiekėjais, duomenų tvarkytojais, antriniais duomenų tvarkytojais, kurie yra valstybėse už EEE ribų. Šie kontraktai užtikrina tokią pačią duomenų apsaugą kaip ir EEE;
 • Mes informavome valstybines institucijas apie šiuos perdavimus;
 • Mes gavome visus leidimus ir sutikimus perduoti asmens duomenis.

Tačiau norėtume jus informuoti, kad nepaisant to, kad kiekviena Syno įmonė veikia skirtingose šalyse, jūsų asmens duomenis gali būti prieinami tik tų Syno įmonių, su kuriomis jūs kontaktavote, davėte leidimus ir sutikimus ir t.t.

Įprastai tokie asmens duomenų perdavimai iš vienos valstybės į kitą vyksta tik išskirtiniais atvejais.

Dažniausiai Syno teikia tik ne asmeninius duomenis kitoms šalims.

Su kuo mes dalinamės jūsų asmens duomenimis

Priklausomai nuo to, kur jūs gyvenate, mes galime dalintis jūsų asmens duomenimis tik išskirtiniais atvejais. Mes nesidaliname jūsų asmens duomenimis su kitais žmonėmis ar organizacijomis, kurios nėra tiesiogiai susijusios su mumis, išskyrus šiomis aplinkybėmis:

 • Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis bet kokiai teisėsaugos institucijai, teismui, reguliatorinei ar valstybinei institucijai ar kitai organizacijai, jei mes privalome įvykdyti teisinę ar reguliatorinę pareigą, ar kitaip ginti savo ar bet kieno kito teises.
 • Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis bet kuriai organizacijai, kuri perka, ar kuriai mes parduodame visus ar iš esmės visus priklausančius turtus ir verslą. Jei įvyks toks pardavimas ar perdavimas, mes imsimės priemonių, kad užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų perkelti organizacijai, kurios privatumo nuostatos sutampa su mūsų privatumo politika.
 • Mes galime dalintis jūsų asmens duomenimis ir kitais specifiniais atvejais, kai mes turime teisę suteikti duomenis ir kita šalis turi teisę gauti šiuos duomenis.
 • Mes nesidalinsime jūsų asmens duomenimis su niekuo kitu, nebent mes turime jūsų leidimą ar sutikimą tai daryti.

Jūsų sutikimų prasmės ir reikšmės

Syno sistemose ir platformose galite matyti visus sutikimus ir leidimus, kurių mes prašome, kad pažymėtumėte.

Žemiau pateikiamas platesnis ir detalesnis šių sutikimų ir leidimų paaiškinimas:

„Sutinku su Privatumo politika, Saugumo politika, Slapukų politika, DAP, Kokybės dokumentacija, Naudojimo sąlygomis ir patvirtinu, kad prieš išsiųsdamas žinutę su savo asmeniniais duomenimis, aš perskaičiau visus šiuos dokumentus.“ 

„Sutinku dalyvauti apklausose ir kitose rinkos tyrimų veiklose”. Šis sutikimas reiškia, kad jūs sutinkate laisvai pateikti savo nuomonę, asmens duomenis, atsakymus į įvairius klausimus, kurių mes jūsų klausiame apklausose ir klausimynuose, už kuriuos galite gauti atlygį.

„Sutinku, kad rinkos tyrimų tikslais būtų naudojami slapukai (angl. cookies)”. Reiškia, kad sutinkate pateikti slapukų informaciją, pagal kurią gautumėte aktualesnes apklausas.

„Sutinku, kad būtų renkama ir dalijamasi mano online reklamos identifikatoriais bei kitais identifikatoriais”. Tai reiškia, kad sutinkate padėti mums geriau analizuoti informaciją apie jus, detaliau ir aiškiau suprasti jūsų atsakymus ir suteikti kokybiškesnes paslaugas.

„Sutinku su trečiųjų šalių slapukų naudojimu rinkos tyrimo tikslais”. Sutinkate gauti apklausas, specialiai pritaikytas jums ar aktualias apklausas, kurios jums turėtų būti įdomesnės.

„Sutinku, kad mano profilio informacija būtų dalijamasi su trečiosiomis šalimis rinkos tyrimo tikslais”. Tai reiškia, kad sutinkate gauti daugiau apklausų iš mūsų partnerių, kitų šalių. Tai taip pat reiškia, kad sutinkate gauti daugiau prizų už tai. 

„Sutinku dalintis savo jautriais duomenimis rinkos tyrimo tikslais”. Sutinkate, kad apklausose būtų klausimų apie jūsų asmens duomenų ypatingas kategorijas. Tokiu atveju apklausos būtų labiau jums pritaikytos ir mums informatyvėsnės. Tikėtina, kad tokiu atveju gautumėte daugiau pakvietimų į apklausas.

„Sutinku gauti prizus už dalyvavimą apklausose ir kitose rinkos tyrimų veiklose”. Reiškia, kad sutinkate, kad galite užsidirbti taškų užpildydami apklausas ar kitas užduotis iš mūsų partnerių. Kiekviena užpildyta apklausa ar įvykdyta užduotis jums uždirbs taškų, tad galite nuspręsti, kiek norite pildyti ir užsidirbti. Uždirbti taškai gali būti iškeisti į prizus. Prizai įprastai yra išsiunčiami į jūsų registracijai naudotą el. paštą. 

„Sutinku gauti informacinius pranešimus apie rinkos tyrimų veiklas“. Sutinkate iš mūsų gauti informaciją apie mūsų paslaugas, pasiūlymus, naujienas ir pokyčius.

Dauguma jūsų sutikimų gali būti atšaukti bet kuriuo metu, parašant mums el. laišką adresu data.protection@synoint.com (jei tai susiję su jūsų asmens duomenų tvarkymų) ar info@synoint.com (jei susiję su kitais klausimais), arba galite lengvai patys atšaukti savo sutikimus Syno sistemose ir platformose.

Duomenų apsaugos pareigūnai (DAP)

Mes jus norėtume informuoti, kad, laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Syno paskyrė šiuos Duomenų apsaugos pareigūnus::

 • Teisininką Liudviką Augutį (iš teisinės pusės)
 • Vyresnįjį IT sistemų kūrėją Mindaugą Liubiną (iš IT pusės).

Galite daugiau paskaityti apie DPO čia:  www.synoint.com/dpo.

Jeigu norite susisiekti su Syno duomenų apsaugos pareigūnais, ar turite klausimų, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsauga, ar kitais reikalais, susijusiais su asmens duomenimis, prašome kreiptis el. Paštu: data.protection@synoint.com.

Aktualios ir naudingos nuorodos, susijusios su šia Privatumo politika:

 • Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (dabartinė versija):

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=L

 • Lietuvos Respublikos teisinės asmens duomenų apsaugos įstatymas (dabartinė versija)

          https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/VCRurdZydD

 • Tarptautiniai duomenų perdavimai:

    https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

 • Apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą:

          https://eugdpr.org/

 • Amazon (AWS) Privatumo pranešimas:

          https://aws.amazon.com/privacy/

 • Interneto vizija Privatumo politika:

          https://sutartys.iv.lt/preview/privatumo_politika.php

 • Cint Privatumo pranešimas:

          https://www.cint.com/privacy-notice/

 • Google Privatumo politika:

          https://policies.google.com/privacy?hl=en

Taikytini įstatymai ir pakeitimai

Ši Privatumo politika yra reglamentuojama Lietuvos respublikos įstatymais.

Bet koks disputas, kontroversija, nesutarimas ar prašymas, kylantis dėl ar susijęs su Privatumo politika, taip pat ir pažeidimo, nutraukimo ar validumo / nevalidumo problemos bus sprendžiamos abipusiomis derybomis.

Pagrindinė ir visada atnaujinta Privatumo politikos versija yra paskelbta anglų kalba: www.synoint.com/legal.

Ši Privatumo politika gali būti naudojama šių puslapių: www.synoscore.com,www.synoanswers.com ,www.synopanel.com, www.synorewards.com,www.surveyo24.com,www.synokorea.com,www.synojapan.com.